UBBF2015: Brad Templeton from Singularity University